image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1.  Ban Quản lý dự án xây dựng

 

Anh-tin-bai

1.Thông tin chung về BQLDA

Địa chỉ: Khu B,Thị Trấn Hậu Nghĩa

Điện thoai: 3811098

Địa chỉ hộp thư điện tử:bqldaxdduchoa@longan.gov.vn

2. Chức năng, nhiệm vụ

Chức năng:

- Ban QLDA Đầu Tư  Xây Dựng huyện Đức Hoà là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc UBND huyện Đức Hoà quản lý điều hành và theo dõi hoạt động, có chức năng giúp cho UBND huyện quản lý dự án các dự án đầu tư và xây dựng theo hình thức chủ nhiệm điều hành dự án và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của UBND huyện.

- Thực hiện chức năng chủ đầu tư các dự án thuộc thầm quyền quyết định đầu tư của UBND huyện (kể cả các dự án do UBND huyện tỉnh uỷ nhiệm cho UBND huyện làm chủ đầu tư) giúp UBND huyện trực tiếp điều hành thực hiện các dự án và xây dựng theo kế hoạch được duyệt hàng năm gồm các lĩnh vực giao thông cầu đường bộ, xây dựng, thuỷ lợi.

- Ban QLDA Đầu Tư  Xây Dựng huyện là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có trụ sở riêng, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại kho bạc Nhà Nước và các tổ chức tín dụng để giao dịch theo qui định và chịu trách nhiệm pháp luật về mọi hoạt động của mình.

b- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của chủ đầu tư và quản lý thực hiện dự án từ khi có chủ trương hoặc quyết định đầu tư đến khi bàn giao đưa vào khai thác sử dụng và chịu trách nhiệm hoàn toàn kỹ thuật và chất lượng công trình theo đúng thiết kế dự toán.

Có trách nhiệm xây dựng quỹ lương kế hoạch và quy chế trả lương, thưởng, trình cấp thẩm quyền phê duyệt cho thực hiện đúng theo qui định hiện hành.

Ban QLDA Đầu Tư  Xây Dựng huyện phải thực hiện chế độ báo cáo thường xuyên và đầy đủ với UBND huyện và ngành chức năng. UBND huyện thực hiện việc chỉ đạo kiểm tra hoạt động của Ban và xử lý kịp thời những vấn đề ngoài phạm vi thẩm quyền của Ban để đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu khác của dự án.

3.Thông tin lãnh đạo

Huỳnh Văn Hưng
Giám đốc
'0903644663 vanhung198023@yahoo.com.vn


Nguyễn Văn Ấn
PGĐ
0903109006

Lê Thành Trung PGĐ 0918704911
Lê Văn Tình
PGĐ 0905699849

 

2. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh

* Vị trí, chức năng  và Nhiệm vụ, quyền hạn (Theo Quyết định 1341/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 của UBND tỉnh Long An về việc hợp nhất Đài Truyền thanh, Nhà thiếu nhi và Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Đức Hòa ban hành kèm theo Đề án số 2796/ĐA-UBND ngày 06/4/2018 của UBND huyện Đức Hòa về việc hợp nhất Đài Truyền thanh, Trung tâm Văn hóa Thể thao, Nhà thiếu nhi thành Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Đức Hòa.

1.Vị trí, chức năng:

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện; thực hiện chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao và truyền thanh ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể, thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân; tập hợp thiếu nhi thông qua việc tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục toàn diện thông qua các mô hình, phương thức hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao,…; nghiên cứu, tổng hợp, hướng dẫn, bồi dưỡng phương pháp công tác đội và phong trào thiếu nhi trong và ngoài nhà trường; phát hiện năng khiếu, tài năng và khả năng sáng tạo của thiếu nhi thông qua công tác đào tạo, bồi dưỡng và hoạt động thực tiễn.

Trung tâm Văn hóa, thông tin và Truyền thanh huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp của UBND huyện Đức Hòa; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị có liên quan.

Trung tâm Văn hóa, thông tin và Truyền thanh huyện có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại kho bạc nhà nước và ngân hàng để hoạt động theo quy định.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

a. Về lĩnh vực văn hóa, thể thao

- Căn cứ chương trình phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của địa phương để xây dựng kế hoạch hoạt động trình chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt;

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền cổ động, đọc sách, báo, giải trí, chiếu phim, câu lạc bộ, nhóm sở thích, lớp năng khiếu nghệ thuật;

- Tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn kỹ thuật, phuongw pháp và điều kiện tập luyện cho các tổ chức và cá nhân;

- Tổ chức các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn, thi đấu và hướng dẫn phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao ở cơ sở;

- Phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao;

- Sưu tầm, bảo tồn và hướng dẫn các loại hình nghệ thuật dân gian, các môn nghệ thuật truyền thống;

- Tổ chức các hoạt động tác nghiệp chuyên môn, các hoạt động dịch vụ văn hóa, thể thao và các hoạt động dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của nhân dân địa phương đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với cơ sở vật chất của tổ chức sự nghiệp;

- Hợp tác giao lưu, trao đổi chuyên môn nghiệp vụ  về các lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch với các đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

b. Về lĩnh vực truyền thanh

- Sản xuất và phát sóng các chương trình truyền thanh bằng tiếng Việt trên hệ thống loa truyền thanh, thiết bị phát sóng phát thanh được trang bị nhằm tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước, tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền địa phương, các hoạt động tại cơ sở, phổ biến kiến thức khoa học kỹ thuật, kinh tế, văn hóa, xã hội, công tác an ninh trật tự, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tới nhân dân theo quy định của Pháp luật.

- Tiếp sóng và phát sóng các chương trình Đài tiếng nói Việt Nam, Đài truyền hình Việt Nam, Đài Phát thanh truyền hình cấp tỉnh phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hệ thống kỹ thuật chuyên ngành để thực hiện việc tiếp sóng, phát sóng các chương trình phát thanh, truyền hình phát sóng trên Đài Truyền thanh và truyền hình cấp tỉnh.

- Quản lý, vận hành các đài phát lại truyền hình, đài phát sóng phát thanh trên địa bàn theo sự phân công. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ kỹ thuật đối Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

- Tham gia ý kiến với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cơ quan chức năng để củng cố, mở rộng sự nghiệp truyền thanh, truyền hình trên địa bàn.

c. Về lĩnh vực thiếu nhi

- Tổ chức các lớp học, câu lạc bộ, các đội, tổ, nhóm…về khoa học kỹ thuật, hướng nghiệp, thẩm mỹ, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, nghi thức đội, các hoạt động xã hội nhằm phát hiện năng khiếu và bồi dưỡng, đào tạo tài năng  cho đất nước và địa phương.

- Tổ chức các hoạt động Văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, giải trí bổ ích và hoạt động xã hội ở địa bàn dân cư nhằm đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo thiếu nhi.

- Tham mưu cho Đoàn thanh niên, Hội đồng đội trong việc hướng dẫn phương pháp, nghiệp vụ hoạt động của nhà thiếu nhi, câu lạc bộ thiếu nhi, điểm vui chơi thiếu nhi, cán bộ ban chỉ huy đội, phụ trách sau và phụ trách đội.

- Quản lý khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, các phương tiện làm việc của nhà thiếu nhi.

- Quản lý đội ngủ cán bộ, nhân viên của nhà thiếu nhi theo các quy định hiện hành.

- Tổ chức một số hoạt động khác theo yêu cầu của cấp trên.

d. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên. Tham gia các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ do cấp trên tổ chức.

đ. Quản lý tổ chức bộ máy, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp, số lượng người làm việc và vị trí việc làm; quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của Trung tâm theo quy định của pháp luật.

e. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do UBND cấp huyện giao.

 

3. Ban Giám đốc

VănThị Hồng Thắm Giám đốc 0366959959
0982763783

ttvhttduchoa@longan.

gov.vn

Đỗ Lê Tài Năng
Phó Giám đốc 0944706052

ttvhttduchoa@longan.

gov.vn
 

 

Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh: Trung tâm có chức năng phát triển sự nghiệp văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện; Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao, truyền thanh cấp xã, thị trấn; Tổ chức các dịch vụ công, đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nhu cầu tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

 

 3. Trung tâm hành chính công: 

Trung tâm Hành chính công huyện Đức Hòa có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện việc hướng dẫn, kiểm tra, tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi, giám sát, đôn đốc, phối hợp giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định; ứng dụng và đề xuất các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính trong giải quyết thủ tục hành chính, tiến tới thực hiện cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ; đề xuất các giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính.

-Thông tin lãnh đạo:

Nguyễn Thanh Hòa 0919821559 nthanhhoa
Lê Thị Thu Nhàn PGĐ 0908267399 nhanltt

3. Trung tâm dịch vụ nông nghiệp: 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đức Hòa là đơn vị sự nghiệp và dịch vụ công lập hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp bao gồm: Trồng trọt, bảo vệ thực vật, lâm nghiệp, chăn nuôi  thú y, thủy sản, thủy lợi.

Thông tin lãnh đạo:

-Giám đốc: Ông Lê Minh Thái

-Điện thoại: 0918085677

 -Phó Giám đốc: Ông Trần Lê Công Thuận

 - Điện thoại: 0985184002

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO: 55 trường, trong đó:

MẦM NON: 20 trường

1. Trường MG An Ninh Tây

2. Trường MG Đức Hòa Thượng

3. Trường MG Đức Lập Hạ

4. Trường MG Đức Lập Thượng

5. Trường MG Hiệp Hòa

6. Trường MG Hòa Khánh Đông

7. Trường MG Hòa Khánh Nam

8. Trường MG Họa Mi

9. Trường MG Lộc Giang

10. Trường MG Mỹ Hạnh Bắc

11. Trường MG Mỹ Hạnh Nam

12. Trường MG Nguyễn Văn Dương

13. Trường MG Nguyễn Văn Phú

14. Trường MG Tân Mỹ

15. Trường MG Tân Phú

16. Trường MN Hòa Khánh Tây

17. Trường MN Măng Non

18. Trường MN Sơn Ca

19. Trường MN Vành Khuyên

20. Trường MN Võ Tấn Đồ

TIỂU HỌC: 23 trường

1. Trường TH An Ninh Đông

2. Trường TH An Ninh Tây

3. Trường TH Bình Hữu

4. Trường TH Châu Văn Liêm

5. Trường TH Đức Lập Thượng A

6. Trường TH Đức Lập Thượng B

7. Trường TH Hiệp Hòa

8. Trường TH Hòa Khánh Đông

9. Trường TH Hòa Khánh Tây

10. Trường TH Hựu Thạnh

11. Trường TH Huỳnh Văn Tạo

12. Trường TH Lộc Giang A

13. Trường TH Lê Minh Xuân

14. Trường TH Nguyễn Thị Hạnh

15. Trường TH Nguyễn Văn Đẹp

16. Trường TH Nguyễn Văn Dương

17. Trường TH Nguyễn Văn Phú

18. Trường TH Nguyễn Văn Quá

19. Trường TH Sò Đo

20. Trường TH Trương Công Xưởng

21. Trường TH Tân Phú

22. Trường TH Thi Văn Tám

23. Trường TH Võ Văn Ngân

TRUNG HỌC CƠ SỞ: 10 trường

1. Trường THCS An Ninh

2. Trường THCS Đức Hòa Thượng

3. Trường THCS Đức Lập

4. Trường THCS Hiệp Hòa

5. Trường THCS Hậu Nghĩa

6. Trường THCS Lê Quang Thẩm

7. Trường THCS Mỹ Hạnh

8. Trường THCS Tân Đức

9. Trường THCS Thi Văn Tám

10. Trường THCS Võ Văn Tần

* TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ: 02 trường

1. Trường TH-THCS Lộc Giang

2. Trường TH-THCS Lê Minh Xuân

 

image advertisementimage advertisement image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thư viện ảnh