image banner
THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Đang online: 1
 • Hôm nay: 1
 • Trong tháng: 1
 • Tất cả: 1
PHÒNG BAN

I. Văn phòng HĐND – UBND

- Địa chỉ: Số 206, đường 29 tháng 4, Khu phố B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức  Hòa, tỉnh Long An.

- Điện thoại:

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện về: hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân; tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan nhà nước ở địa phương; bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế, bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đối  ngoại.

- Chánh Văn phòng: Ông Phan Duy Quang - Điện thoại:0989967439; Email: pdquang@longan.gov.vn ,   (Tham mưu HĐND và UBND huyện theo dõi những chỉ đạo, điều hành của HĐND và UBND huyện)

- Phó Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Văn Dũng - Điện thoại: 0988218712; email:vandung@longan.gov.vn

(Hành chính quản trị và tiếp công dân)

- Phó Chánh Văn Phòng: Bà  Huỳnh Thị Hoa Lài- Điện thoại: 0979782866


(Phụ trách tổ nghiên cứu)

- Fax của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân: 0272 3851993

 

           1. Chức năng của Văn phòng HĐND-UBND huyện

Văn phòng HĐND-UBND huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Thường trực HĐND và UBND huyện có chức năng tham mưu tổng hợp cho UBND về hoạt động của UBND; tham mưu giúp UBND cấp huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND về chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của HĐND-UBND và các cơ quan nhà nước ở địa phương đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND.

          2. Nhiệm vụ của Văn phòng HĐND-UBND huyện:

            Tổ chức khai thác, xử lý thông tin phục vụ tốt chức năng quyết định, giám sát của HĐND huyện và chỉ đạo điều hành của UBND huyện.

            Nghiên cứu các ý kiến tham mưu và kiến nghị của các phòng ban chuyên môn và UBND xã, thị trấn đề xuất UBND huyện giải quyết. Tham gia các hoạt động giám sát, kiểm tra đôn đốc thực hiện Nghị quyết HĐND huyện và các văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên (Tỉnh và Chính phủ) đã ban hành. Thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính trong huyện (cơ quan, phòng ban chuyên môn thuộc UBND huyện).

            Tổ chức tốt công tác văn thư, hành chính, lưu trữ của Văn phòng HĐND-UBND huyện đáp ứng phục vụ kịp thời yêu cầu hoạt động của Thường trực HĐND và UBND huyện.

          Tổ chức tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính và tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và phối hợp với các phòng ban chuyên môn tham mưu UBND huyện giải quyết hoặc trả lời bằng văn bản đơn thư khiếu nại, tố cáo cho công dân biết.

Tham mưu soạn thảo các văn bản do HĐND, UBND huyện ban hành, ghi biên bản các cuộc họp do HĐND và UBND chủ trì hội nghị.

            Quản lý sử dụng và đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ công chức.

            Quản lý tài sản và đảm bảo các điều kiện vật chất, phương tiện phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND-UBND huyện.

           3. Quyền hạn; Cơ cấu tổ chức và chế độ làm việc của Văn phòng HĐND-UBND huyện:

Văn phòng HĐND-UBND huyện hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ và làm việc theo chế độ thủ trưởng, có Chánh Văn phòng, các Phó Văn phòng và Tổ chuyên môn trực thuộc.

            3.1 Chánh Văn phòng: Phụ trách chung và chịu trách nhiệm cá nhân trước HĐND, UBND huyện về toàn bộ hoạt động của Văn phòng HĐND-UBND huyện theo quy định tại Nghị định số: 157/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, cụ thể là:

      + Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng HĐND-UBND huyện quy định tại điều 2 quy chế này.

           + Thực hiện nhiệm vụ thành viên UBND huyện theo quyết định phân công làm việc và quy chế của UBND huyện.

            +  Được thừa lệnh của UBND huyện ký các văn bản: Giấy mời họp, các công văn do UBND huyện ủy quyền, các văn bản sao lục và giấy giới thiệu công tác.

            + Được ủy nhiệm UBND huyện tổ chức truyền đạt các chủ trương của UBND huyện đến các ngành, các cấp và UBND xã kiểm tra; đôn đốc về thực hiện các chủ trương và chỉ đạo của cấp trên, các nhiệm vụ khác do UBND huyện phân công.

            + Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức cán bộ, công tác thi đua khen thưởng kỷ luật, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức Văn phòng HĐND-UBND huyện.

            + Là chủ tài khoản Văn phòng HĐND-UBND huyện.

            3.2 Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện: Giúp việc cho Chánh Văn phòng, được Chánh Văn phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Chánh Văn phòng vắng mặt, một Phó Văn phòng được ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Văn phòng, bao gồm:

            + Phó Văn phòng phụ trách nghiên cứu tổng hợp.

            + Phó Văn phòng phụ trách Bộ phận hành chính một cửa và công tác tiếp dân.

            + Phó Văn phòng phụ trách hành chính quản trị.. Đối với các công việc phát sinh trong hoặc ngoài phạm vi cho phép thì báo cáo Chánh Văn phòng, Phó Văn phòng không được xử lý công việc ngoài lĩnh vực phụ trách, để tránh chồng chéo trong điều hành của Văn phòng.

+ Trường hợp công việc có liên quan giữa các bộ phận thì các Phó Văn phòng trao đổi với nhau để thống nhất giải quyết. Nếu chưa thống nhất thì báo cáo Chánh Văn phòng quyết định.

           3.3 Các tổ chuyên môn của Văn phòng HĐND-UBND huyện: gồm Tổ nghiên cứu tổng hợp (khối kinh tế, khối văn hóa-xã hội, khối sản xuất-xây dựng cơ bản và khối nội chính); Tổ Văn thư; Tổ hành chính quản trị; Tổ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính, tiếp công dân.

 

 

IIPhòng tài chính kế hoạch

Phòng Tài chính - Kế hoạch: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về; Tài chính; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, hợp tác xã, kinh tế tư nhân.

Thông tin lãnh đạo:

 

Lê Thị Ngọc Hoa Trưởng Phòng 0989756663 ltnhoa@longan.gov.vn
Đặng Minh Tuyết Phó Trưởng Phòng 0907693497 dmtuyet@longan.gov.vn
Phan Xuân Trang Phó Trưởng Phòng 0907439347 trangpx@longan.gov.vn


1. Vị trí, chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn

a) Vị trí và chức năng:

- Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Số điện thoại: 072.3851237; fax: 072.3851067

- Thư điện tử: tckhduchoa@longan.gov.vn

-Phòng Tài chính-Kế hoạch là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân theo quy định của pháp luật.

Việc thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực tài chính, tài sản của Phòng Tài chính-Kế hoạch do Bộ Tài chính và Bộ Nội vụ hướng dẫn.

-Phòng Tài chính-Kế hoạch có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

Phòng Tài chính-Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện:

+Dự thảo các quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hàng năm của huyện; đề án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện;

+Dự thảo các quyết định, chỉ thị, văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Kế hoạch và Đầu tư về công tác kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các chương trình, danh mục, dự án đầu tư trên địa bàn; thẩm định và chịu trách nhiệm về dự án, kế hoạch đầu tư trên địa bàn thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; thẩm định và chịu trách nhiệm về kế hoạch đấu thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án hoặc gói thầu thuộc thẩm quyền quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư trên địa bàn.

- Cung cấp thông tin, xúc tiến đầu tư, phối hợp với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ có liên quan tổ chức vận động các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào địa bàn huyện; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác kế hoạch và đầu tư cấp xã.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giám sát và đánh giá đầu tư; kiểm tra việc thi hành pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn huyện; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

- Về kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân:

+Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các tổ chức kinh tế tập thể và hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

+Tổng hợp theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn huyện;

+Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi các Sở, ngành có liên quan và Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổng hợp và báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

- Quản lý cán bộ, công chức và tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác về quản lý nhà nước trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật.

2. Lãnh đạo Phòng:

Thông tin lãnh đạo Phòng:

 

1. Bà Lê Thị Ngọc Hoa: Trưởng phòng
Phụ trách chung, chủ tài khoản, tổ chức nhân sự cơ quan và phụ trách trực tiếp thu ngân sách nhà nước; Tổ trưởng tổ thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách; Thỏa thuận địa điểm đầu tư; phụ trách thu tiền bảo vệ phát triển đất trồng lúa; thẩm định và định giá về đất đai theo chức năng quy định và tham gia các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch UBND huyện gồm xây dựng nông thôn mới, Dự án bồi thường giải phóng mặt bằng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự, Ban chỉ đạo thu ngân sách…
2. Bà Đặng Minh Tuyết: Phó trưởng phòng
Được Trưởng phòng ủy quyền chủ tài khoản và ủy quyền điều hành công việc cơ quan của Trưởng phòng khi Trưởng phòng vắng mặt đi công tác. Trực tiếp phụ trách lĩnh vực kế hoạch và đầu tư gồm: kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công, dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn XDCB và vốn sự nghiệp); theo dõi, giám sát thực hiện dự án đầu tư công; đăng ký kinh doanh; quản lý kinh tế tập thể; tổ phó tổ thẩm tra quyết toán các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước; cải cách hành chính; phụ trách lĩnh vực nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) trên địa bàn huyện; và các nhiệm vụ được UBND huyện phân công tham gia các Hội đồng; Ban chỉ đạo của huyện.
3. Bà Phan Xuân Trang: Phó trưởng phòng
Trực tiếp phụ trách lĩnh vực chi ngân sách Nhà nước đối với đơn vị dự toán cấp huyện (kể cả sự nghiệp giáo dục và khối đảng), cấp ngân sách xã, thị trấn; quản lý kho hàng phạt tịch; quản lý công sản; theo dõi, trực tiếp tham mưu lĩnh vực dự án đầu tư ngoài ngân sách; trực tiếp thẩm định dự án đầu tư từ nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư (Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường); định giá tài sản tố tụng hình sự, định giá hàng phạt tịch theo chức năng quy định và các nhiệm vụ được UBND huyện phân công tham gia các hội đồng, ban chỉ đạo của huyện (Ban chỉ đạo thi hành án, đời sống văn hóa, ngân hàng chính sách xã hội…).

III. Tài nguyên môi trường

          1.Thông tin chung

 • Địa chỉ: Ô 7, Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
 • Điện thoại: 0723.851.133                           fax: 0723.852.128
   
 • Phòng Tài nguyên và Môi trường: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Đất đai; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường.

  Thông tin lãnh đạo:

 • Lê Thanh Tuấn Trưởng phòng 0908.403999 tuanlt@longan.gov.vn
  Đặng Văn Út
  Phó trưởng phòng 0919884389

  Trương Văn Đô
  Phó trưởng phòng 0988218714


 •            2. Chức năng

            Phòng Tài nguyên và Môi trường Đức Hòa thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đức Hòa, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: tài nguyên đất; tài nguyên nước; tài nguyên khoáng sản; môi trường; khí tượng, thủy văn; đo đạc, bản đồ; tham mưu UBND huyện trong công tác định giá các loại đất trên địa bàn huyện hàng năm và định giá đất để thu tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và định giá đất các trường hợp khác theo quy định của nhà nước.

Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường Long An.

          3.Nhiệm vụ và quyền hạn:

 1. Nhiệm vụ:
  - Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường.
  - Trình UBND huyện qui hoạch, kế hoạch về tài nguyên và môi trường và tổ chức thực hiện sau khi được xét duyệt.
  - Giúp UBND cấp huyện qui hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
  - Thẩm định và trình UBND huyện xét duyệt qui hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai xã, thị trấn; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt;
  - Trình UBND huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện tổ chức thực hiện;
  - Hướng dẫn và kiểm tra việc sử dụng, bảo vệ tài nguyên đất, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, phòng chống, khắc phục suy thoái, ô nhiễm, sự cố môi trường, hậu quả thiên tai.
  - Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; giúp UBND huyện giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.
  - Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường.
  - Thực hiện nhiệm vụ định giá đất theo quy định của pháp luật hiện hành.
  - Báo cáo định kỳ hàng tháng, 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng, 01 năm và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho UBND huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường.
  - Quản lý cán bộ, công chức viên chức, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ địa chính xã, thị trấn. Tham gia với sở Tải nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý tài nguyên và môi trường và các cán bộ địa chính xã, thị trấn.
  - Quản lý và kiểm tra việc thực hiện của văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện.
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND huyện giao.
 2. Quyền hạn
  - Đề xuất UBND huyện về biện pháp quản lý, sử dụng tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện có hiệu quả và bền vững.
  - Từ chối việc giao đất; cho thuê đất; chuyển mục đích sử dụng đất; tách hợp thửa đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thu hồi quyền sử dụng đất không đúng quy định.
  - Đề nghị UBND huyện về mức phạ hành chính đối với những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

         4.Tổ chức bộ máy và chế độ làm việc

Lãnh đạo phòng Tài nguyên và Môi trường gồm có Trưởng phòng và các phó Trưởng phòng giúp việc; làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và chế độ thủ trưởng.

  1. Trưởng phòng
   Là người đứng đầu phòng Tài nguyên và Môi trường trực tiếp lãnh đạo, điều hành các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng và chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của phòng và các cán bộ công chức thuộc quyền khi thi hành công vụ do phòng phân công.
   Trưởng phòng giải quyết công việc trên cơ sở Luật đất đai; Luật Bảo vệ Môi trường, Luật tài nguyên khoáng sản, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường, lĩnh vực về định giá đất và các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đúng theo quy định của pháp luật.
   Trưởng phòng chỉ đạo điều hành, phân công công tác về lĩnh vực phụ trách cho các Phó Trưởng phòng để đảm bảo sự thống nhất quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ ngành, trực tiếp sắp xếp diều hành nhân sự công tác của phòng và chịu trách nhiệm về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ ngành tài nguyên và môi trường để đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ được giao.
   Trưởng phòng ký văn bản, báo cáo, thỉnh thị xin ý kiến sở Tài nguyên và Môi trường Long An, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện; Trưởng phòng được ủy quyền cho Phó Trưởng phòng thường trực thay mặt Trưởng phòng khi vắng mặt, để quản lý điều hành công việc chung của phòng và được ủy quyền ký những văn bản của Trưởng phòng ủy quyền.
   Trưởng phòng đề ra chương trình kế hoạch công tác cả phòng và chủ trì họp giao ban định kỳ đối với các Phó Trưởng phòng, Chi Cục thuế, phòng Tài chính – Kế hoạch, các ngành có liên quan và cán bộ Địa chính – Xây dựng các xã thị trấn để cùng nhau thống nhất giải quyết những phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện việc quản lý tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện.
  2. Các Phó Trưởng phòng
   Phó Trưởng phòng giúp việc cho Trưởng phòng và được Trưởng phòng phân công phụ trách một số lĩnh vực công tác như: Thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai; giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về đất đai, thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật.
   Phó Trưởng phòng phụ trách công tác định giá đất giúp Trưởng phòng trong việc xác định đất để tính thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, định giá đất công để tổ chức bán đấu giá theo quy định, định giá đất để thực hiện công tác bồi thường giá trị quyền sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án theo quy hoạch được duyệt, định giá đất đối với các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và các trường hợp định giá đất khác theo quy định, đồng thời chỉ đạo và kểm tra, đôn đốc các chuyên viên, công chức phòng, cán bộ Địa chính - Xây dựng xã thị trấn thực hiện nhiệm vụ và chỉ tiêu được giao, đúng chủ trương, chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực phân công phụ trách. Nghiên cứu và đề xuất Trưởng phòng biện pháp xử lý những vấn đề mới phát sinh để giải quyết kịp thời.
   Các Phó Trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo, điều hành hoạt động cơ quan, giải quyết những công việc cụ thể thuộc lĩnh vực mình phụ trách khi đã có chủ trương thống nhất lãnh đạo phòng và xem đó là ý kiến của Trưởng phòng; trường hợp ngoài phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được phân công thì báo cáo Trưởng phòng; nếu công việc có liên quan giữa các lĩnh vực với nhau thì chủ động hoặc trực tiếp trao đổi với Phó Trưởng phòng có liên quan và báo cáo Trưởng phòng để quyết định.
   Các Phó Trưởng phòng được quyền ký giải quyết những vấn đề thuộc phạm vi phụ trách nhưng vượt thẩm quyền ký thì Phó Trưởng phòng phải ghi ý kiến của mình vào văn bản báo cáo Trưởng phòng giải quyết.
   Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành, giải quyết công việc của phòng, phải chịu trách nhiệm về công việc mình giải quyết và sau đó phải báo cáo lại cho Trưởng phòng kết quả thực hiện công việc được ủy quyền.

IV.  Lao động thương binh xã hội

   1. Thông tin chung

  - Địa chỉ email: tbxhduchoa@longan.gov.vn

  - Bộ phận Tài vụ: (072) 3851251

  - Bộ phận Lao động; Bảo trợ xã hội; Bảo vệ và chăm sóc trẻ em: (072) 3814167

   - Bộ phận Chính sách-Người có công: (072) 3813505

   - Nghĩa trang Liệt sỹ: (072) 3811128

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Việc làm; dạy nghề; lao động, tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm thất nghiệp); an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới; phòng, chống tệ nạn xã hội.

- Thông tin lãnh đạo:

Lê Thị Hồng Thắm Trưởng phòng 0916.266.344 tham_lth@longan.gov.vn
Nguyễn Thị Tú Trinh
Phó Trưởng phòng 0982484219


 

   2. Chức năng, nhiệm vụ

       Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ.

V. Phòng Tư pháp

   1/. Thông tin chung về đơn vị:

  - Tên cơ quan: Phòng Tư pháp huyện Đức Hòa

  - Tên cơ quan quản lý: UBND huyện Đức Hòa.

- Địa chỉ: Khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Điện thoại: 072 3851340          Fax:           

- Email: ptpduchoa@longan.gov.vn

Phòng Tư pháp: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác xây dựng và thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, nuôi con nuôi, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước và các công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

-Thông tin lãnh đạo:

Trần Huy Cường
Trưởng phòng 0909.643.969 huycuong@longan.gov.vn
Lê Thanh Nhường Phó Trưởng phòng 0908.220.415 ltnhuong@longan.gov.vn

- Điện thoại: 0272 3775266; 0272 3851340 

     2/. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Tư pháp:

Phòng Tư pháp thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Quyết định số: 2971/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2010 của UBND huyện  về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Tư pháp huyện cụ thể  như sau: Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định, ban hành quyết định, chỉ thị, kế hoạch 5 năm, hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện; Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng; Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Thẩm định dự thảo quy ước của ấp, khu phố trước khi trình Chủ tịch UBND phê duyệt; Thi hành văn bản quy phạm pháp luật; Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND xã, thị trấn, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; Theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Xử lý vi phạm hành chính; Kiểm soát thủ tục hành chính; Phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tác chứng thực; Đăng ký và quản lý hộ tịch; Hòa giải ở cơ sở và trợ giúp pháp lý; Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện trong công tác thi hành án dân sự trên địa bàn theo quy định của pháp luật; Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở xã, thị trấn; Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp trên địa bàn; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND  huyện; Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND huyện; Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện; Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp; Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao.

VII.  Phòng Nội vụ

   1/ Thông tin chung:

- Địa chỉ : ô 7, khu b, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long an.

- Điện thoại: 072.3851.299

- Fax:

- Thư điện tử:pnvduchoa@longan.gov.vn

- Website:

Phòng Nội vụ: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

   2/ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng Nội vụ huyện:

            a/ Chức năng:

1. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của pháp luật; góp phần bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác ở địa phương.

2. Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

            b/ Nhiệm vụ và quyền hạn:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; công tác thanh niên; thi đua - khen thưởng.

            3/ Thông tin về lãnh đạo phòng.

           

Phạm Xuân Hồng Trưởng phòng Nội vụ
0909090156
hongpx@longan.gov.vn
Bùi Văn Tài
PTP 0917788979

Mang Xuân Vinh PTP 0889352862 vinhmx@longan.gov.vn

VIII.  Phòng Văn hóa thông tin

1- Thông tin chung về Phòng Văn hóa và Thông tin:

Địa chỉ: Đường tỉnh 823, Công viên văn hóa Võ Tấn Đồ – Ô7, Khu B – Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Điện thoại: (072)3.851.278, số fax: (072)3.851.278

Địa chỉ emailpvhttduchoa@longan.gov.vn

Phòng Văn hóa và Thông tin:  Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

2- Lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Đức Hòa:

Mai Minh Mẫn Nhuệ
Trưởng phòng
0909431175 nhuemmm@longan.gov.vn
Nguyễn Văn Chum
Phó Trưởng phòng 0913180731

3- Chức năng và nhiệm vụ của Phòng Văn hóa và Thông tin:

Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du lịch; quảng cáo; bưu chính; viễn thông; công nghệ thông tin; phát thanh truyền hình; báo chí; xuất bản; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; hạ tầng thông tin.

XI.  Phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn

Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện thành lập ngày 10/3/2008 theo quyết định số: 2677/QĐ-UBND của UBND huyện Đức Hòa.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thủy lợi; thủy sản; phát triển nông thôn; phòng, chống thiên tai; chất lượng, an toàn thực phẩm đối với nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại nông thôn, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn.

Thông tin lãnh đạo

Trần Văn Đạt
Trưởng phòng phụ trách điều hành 0907.554.512 dattv@longan.gov.vn
Lê Thị Thanh Thảo Phó Trưởng phòng 0908.742.297 lttthao@longan.gov.vn

 

- Về vị trí chức năng:

   Phòng Nông nghiệp & PTNT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Đức Hòa, tham mưu UBND huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản, phát triển nông thôn, phát triển kinh tế hộ, kinh tế trang trại, kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp, gắn với ngành nghề, làng nghề nông thôn trên địa bàn huyện; thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND huyện và theo quy định của pháp luật .

   Phòng Nông nghiệp & PTNT chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự kiểm tra nghiệp vụ chuyên môn của sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

- Về nhiệm vụ:

   + Trình UBND huyện ban hành các quyết định, chỉ thị về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản đã trình.

   + Trình UBND huyện và chịu trách nhiệm về nội dung quy hoạch, kế hoạch phát triển; chương trình, dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020 của huyện.

   + Tổ chức chỉ đạo, kiểm tra và chịu trách nhiệm thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược; quy hoạch, kế hoạch phát triển, các chương trình dự án về nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi , thủy sản đã được phê duyệt; thông tin tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của phòng.          + Hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, thị trấn thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, bảo vệ rừng, trồng rừng, khai thác lâm sản, nuôi và khai thác thủy sản,  chế biến nông lâm sản, kinh tế hợp tác, phát triển ngành nghề, làng nghề nông thôn.

   + Tổ chức quản lý và bảo vệ các công trình thủy lợi, công trình cấp thoát nước nông thôn, công trình phòng chống lụt bão, công trình phục vụ nuôi trồng thủy sản, quản lý mạng lưới thủy nông trên địa bàn huyện theo quy định pháp luật.

   + Đầu mối phối hợp, tổ chức thực hiện và tổng hợp báo cáo UBND huyện về các lĩnh vực:

   * Phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác và hợp tác xã.

   * Ngành nghề, làng nghề nông thôn.

   * Chế biến nông, lâm sản.

   + Quản lý các hoạt động dịch vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, vật tư nông nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn huyện.

   + Phối hợp các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật chuyên ngành; tham mưu UBND huyện giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

   + Thực hiện nhiệm vụ thường trực Ban chỉ huy phòng chống lụt bão của huyện, đề xuất phương án biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ bão, hạn hán, ngập úng, chua phèn, mặn xâm nhập, dịch bệnh trong sản xuất trên địa bàn.

   Điện thoại:         - 0723 851 249.

                           - 0723 812 258.

                           - 0723 813 529.

   FAX:               - 0723 851 249.

   Email : phongnnptntduchoa@longan.gov.vn

1. Trần Văn Đạt- Trưởng phòng: Lãnh đạo toàn diện và phụ trách chung các công việc của cơ quan trước Huyện ủy và UBND huyện. Chủ tài khoản, tổ chức cán bộ, phụ trách công tác quy hoạch; chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp; chương trình xây dựng Nông thôn mới; phòng, chống thiên tai; phụ trách trực tiếp lãnh vực thủy lợi, chương trình nước sạch nông thôn; phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ cơ quan.

2. Lê Thị Thanh Thảo- Phó trưởng phòng: Được trưởng phòng ủy quyền chủ tài khoản và điều hành công việc cơ quan lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT, phụ trách lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, ngành nghề nông thôn, nông thôn mới, kinh tế hợp tác, vệ sinh an toàn thực phẩm, cơ sở sản xuất vật tư nông nghiệp; tham mưu, đề xuất trưởng phòng công tác nông thôn mới; Phụ trách các báo cáo định kỳ và đột xuất của cơ quan theo đúng thời gian quy định

 

X.Phòng Kinh Tế hạ Tầng:

Thông tin chung về phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Hoà:

Tên đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Hoà

- Địa chỉ: Ô7, Khu B - Thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An;

- Điện thoại: (072)3851274       - Fax: (072)3851274;

- Mã số thuế: 1101164642.

- Thư điện tử: kinhtehatangduchoa@longan.gov.vn

Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

Thông tin lãnh đạo:

 

Nguyễn Minh Phòng
Trưởng phòng '0911686979
pho2ngmn@longan.gov.vn
Bùi Văn Út
P.Trưởng phòng
0913782639
buivanut@longan.gov.vn
Nguyễn Anh Đào P.Trưởng phòng '0909350490 daona@longan.gov.vn

 

* Chức năng của Phòng Kinh tế và Hạ tầng:

- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao (bao gồm: cấp nước, thoát nước đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao, cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; quản lý nghĩa trang, trừ nghĩa trang liệt sĩ; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị); nhà ở; công sở; vật liệu xây dựng; giao thông; khoa học và công nghệ.

XI. Thanh Tra huyện

Thanh tra huyện: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thông tin lãnh đạo:

 

Trương Hòa Bình Chánh Thanh tra 0918070076 thbinh@longan.gov.vn
Trần Văn Toàn
Phó Chánh
0797959918, 0933015279
toantv@longan.gov.vn


1. Vị trí, chức năng; Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng:

a) Vị trí và chức năng:

- Địa chỉ: Ô 7, khu B, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- Số điện thoại: 072.3851.261; 3 813.821

- Thư điện tử: thanhtraduchoa@longan.gov.vn

- Thanh tra huyện là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân cùng cấp quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

-Thanh tra huyện có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân cấp huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

Thanh tra huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trong quản lý nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

b) Báo cáo kết quả về công tác thanh tra;

c) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Thanh tra huyện.

2. Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra huyện có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

a) Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, của Ủy ban nhân dân cấp xã;

b) Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã;

c) Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giao.

3. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

4. Tham mưu Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

XII. Phòng Giáo duc Đào tạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo: Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

Thông tin lãnh đạo:

Trần Thị Thu Trang
Trưởng phòng 0902752123 ttttrang.pgdduchoa@longan.edu.vn
Lê Ngọc Khanh
Phó Trưởng phòng 0986610718
lnkhanh.pgdduchoa@longan.edu.vn
Nguyễn Tấn Lợi Phó Trưởng phòng 0902976066 ntloi.pgdduchoa@longan.edu.vn


1. Chức năng:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ; bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và nhiệm vụ công tác của UBND cấp huyện; đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình UBND cấp huyện:

a) Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện cơ chế chính sách, pháp luật, các quy định của UBND cấp tỉnh về hoạt động giáo dục trên địa bàn;

b) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch 05 năm, hàng năm và chương trình, nội dung cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên địa bàn;

c) Dự thảo quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; trường mầm non, nhà trẻ, nhóm trẻ, trường, lớp mẫu giáo, không bao gồm nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục (gọi chung là cơ sở giáo dục mầm non) và trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện.

2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan trình Chủ tịch UBND cấp huyện: Dự thảo các quyết định thành lập (đối với các cơ sở giáo dục công lập), cho phép thành lập (đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập), sáp nhập, chia, tách, giải thể các cơ sở giáo dục (bao gồm cả các cơ sở giáo dục có sự đầu tư của các tổ chức, cá nhân nước ngoài): trường trung học cơ sở; trường phổ thông có nhiều cấp học, trong đó không có cấp học trung học phổ thông; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường tiểu học; cơ sở giáo dục mầm non; trung tâm học tập cộng đồng; các cơ sở giáo dục có tên gọi khác (nếu có) thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

3. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch phát triển giáo dục ở địa phương, các cơ chế, chính sách về xã hội hóa giáo dục sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực để phát triển giáo dục trên địa bàn; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về giáo dục.

4. Quyết định cho phép hoạt động giáo dục, đình chỉ hoạt động giáo dục các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư liên tịch này theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung, kế hoạch, chuyên môn, nghiệp vụ, các hoạt động giáo dục, phổ cập giáo dục; công tác tuyển sinh, thi cử, xét duyệt, cấp văn bằng, chứng chỉ đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

7. Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương trong lĩnh vực giáo dục.

8. Tổ chức thực hiện công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác thi đua, khen thưởng về giáo dục trên địa bàn huyện.

9. Phối hợp với Phòng Nội vụ hướng dẫn các cơ sở giáo dục xác định vị trí việc làm, số người làm việc; tổng hợp vị trí việc làm, số người làm việc của các cơ sở giáo dục; quyết định vị trí việc làm, số người làm việc cho các cơ sở giáo dục sau khi đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức thực hiện và kiểm tra việc tuyển dụng, sử dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển, biệt phái và thực hiện chính sách đối với công chức, viên chức của các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện và công chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

10. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, cách chức, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ sở giáo dục công lập; công nhận, không công nhận hội đồng quản trị, chủ tịch hội đồng quản trị, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các cơ sở giáo dục ngoài công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật và ủy quyền của UBND cấp huyện.

11. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục xây dựng, lập dự toán ngân sách giáo dục hàng năm; tổng hợp ngân sách giáo dục hàng năm để cơ quan tài chính cùng cấp trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; quyết định giao dự toán chi ngân sách giáo dục cho các cơ sở giáo dục khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch xác định, cân đối ngân sách nhà nước chi cho giáo dục hàng năm của địa phương, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc sử dụng ngân sách nhà nước và các nguồn thu hợp pháp khác cho giáo dục đối với các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

12. Phối hợp với Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính - Kế hoạch giúp UBND cấp huyện kiểm tra, thanh tra thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục công lập thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp huyện.

13. Thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành, tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí; công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị có liên quan đến giáo dục và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

14. Thực hiện công tác thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ và hàng năm, báo cáo đột xuất về tổ chức và hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND cấp huyện.

15. Quản lý tài chính, tài sản, cơ sở vật chất được giao theo quy định của pháp luật và của UBND cấp huyện; thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND cấp huyện giao.

XIII: Phòng Y tế:
I Vị trí, chức năng
Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế bao gồm: Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng; Y dược cổ truyền; sức khỏe sinh sản; trang thiết bị y tế; dược; mỹ phẩm; an toàn thực phẩm; bảo hiểm y tế; dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Ủy ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.
IV. Nhiệm vụ và quyền hạn
Trình Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và các văn bản khác; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền quy định của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện trong lĩnh vực y tế.
Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; theo dõi thi hành pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách.
Giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận trong lĩnh vực y tế thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
Giúp Ủy ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra đối với các hội và tổ chức phi chính phủ tham gia hoạt động trong lĩnh vực y tế trên địa bàn huyện theo quy định của pháp luật.
Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực được giao quản lý đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn.
Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực được giao.
Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế.
Kiểm tra, tham gia thanh tra về lĩnh vực được phân công phụ trách đối với tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với công
chức thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện.
Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện. 
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
II. Ban Lãnh đạo:
Trưởng Phòng: Lê Văn Xành
Sđt: 0918371622

 

image advertisementimage advertisement image advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisementimage advertisement

Thư viện ảnh